Kinh tế chính trị là môn học thuộc khoa học xã hội. Kinh tế chính trị Mác-Lênin là một trong 3 bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin