Học phần Phương pháp nghiên cứu lâm sàng trong điều dưỡng trong điều dưỡng cung cấp kiến thức và kỹ năng trong xây dựng, phát triển và đánh giá các bằng chứng khoa học trong lĩnh vực điều dưỡng...